Subversion Repositories sql-ledger-old

Rev

Rev 114 | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
2 finnarne 1
# These are all the texts to build the translations files.
2
# The file has the form of 'english text' => 'foreign text',
3
# you can add the translation in this file or in the 'missing' file
4
# run locales.pl from this directory to rebuild the translation files
5
 
6
$self{texts} = {
7
 'AP'             => 'Księga Zobowiązań',
8
 'AP Aging'          => 'Zobowiązania Przeterminowane',
114 finnarne 9
 'AP Outstanding'       => '',
2 finnarne 10
 'AP Transaction'       => 'Transakcja Zobowiązań',
11
 'AP Transactions'       => 'Transakcje Zobowiązań',
12
 'AR'             => 'Księga Należności',
13
 'AR Aging'          => 'Należności Przeterminowane',
114 finnarne 14
 'AR Outstanding'       => '',
2 finnarne 15
 'AR Transaction'       => 'Transakcja Należności',
16
 'AR Transactions'       => 'Transakcje Należności',
17
 'About'            => 'Na Temat',
18
 'Access Control'       => 'Kontrola Dostępu',
19
 'Account'           => 'Konto',
20
 'Account Number'       => 'Numer Konta',
21
 'Account Number missing!'   => 'Brak Numeru Konta!',
22
 'Account Type'        => 'Rodzaj Konta',
23
 'Account Type missing!'    => 'Brak Rodzaju Konta!',
24
 'Account deleted!'      => 'Usunięto Konto',
25
 'Account saved!'       => 'Zapisano Konto',
26
 'Accounting'         => 'Księgowość',
27
 'Accounting Menu'       => 'Menu Księgowości',
28
 'Accounts'          => 'Konta',
29
 'Active'           => 'Aktywne',
30
 'Add'             => 'Dodaj',
31
 'Add Account'         => 'Dodaj Konto',
32
 'Add Accounts Payables Transaction' => 'Rejestr w Księdze Zobowiązań',
33
 'Add Accounts Receivables Transaction' => 'Rejestr w Księdze Należności',
34
 'Add Assembly'        => 'Dodaj Zestawienie',
114 finnarne 35
 'Add Cash Transfer Transaction' => 'Dokonaj Przelewu',
2 finnarne 36
 'Add Customer'        => 'Dodaj Odbiorcę',
37
 'Add GIFI'          => 'Dodaj GIFI',
114 finnarne 38
 'Add General Ledger Transaction' => 'Dokonaj Transakcji w Księdze Głównej',
39
 'Add Group'          => 'Dodaj Grupę',
40
 'Add POS Invoice'       => 'Dodaj Fakturę w Punkcie Sprzedaży',
2 finnarne 41
 'Add Part'          => 'Dodaj Produkt',
42
 'Add Project'         => 'Dodaj Projekt',
43
 'Add Purchase Order'     => 'Dodaj Zamówienie Zakupu',
44
 'Add Sales Invoice'      => 'Zarejestrój Fakturę VAT Sprzedaży',
114 finnarne 45
 'Add Sales Order'       => 'Dodaj Zamówienie Odbiorcy',
2 finnarne 46
 'Add Service'         => 'Dodaj Usługi',
114 finnarne 47
 'Add Transaction'       => 'Dokonaj Transakcji',
2 finnarne 48
 'Add User'          => 'Dodaj Użytkownika',
49
 'Add Vendor'         => 'Dodaj Dostawcę',
114 finnarne 50
 'Add Vendor Invoice'     => 'Dodaj Fakturę Dostawy',
2 finnarne 51
 'Address'           => 'Adres',
52
 'Administration'       => 'Administracja',
53
 'Administrator'        => 'Administrator',
54
 'All'             => 'Wszystko',
55
 'All Datasets up to date!'  => 'Zbiory Danych uzupełnione!',
56
 'Amount'           => 'Kwota',
57
 'Amount Due'         => 'Kwota Należna',
58
 'Amount does not equal applied!' => 'Kwota nie jest równa',
59
 'Amount missing!'       => 'Brakuje kwoty!',
60
 'Applied'           => 'Zastosowano',
61
 'Apr'             => 'Kwiecień',
62
 'April'            => 'Kwiecień',
63
 'Are you sure you want to delete Invoice Number' => 'Czy chcesz usunąć Numer Faktury?',
64
 'Are you sure you want to delete Order Number' => 'Czy chcesz usunąć Numer Zamówienia?',
65
 'Are you sure you want to delete Transaction' => 'Czy chcesz usunąć Transakcję?',
66
 'Assemblies'         => 'Zestawienia',
67
 'Assemblies restocked!'    => 'Zestawienia uzupełnione',
114 finnarne 68
 'Assemblynumber missing!'   => 'Brak Numeru Zestawienia!',
2 finnarne 69
 'Asset'            => 'Aktywy',
70
 'Attachment'         => 'Załącznik',
71
 'Audit Control'        => 'Kontrola Audytu',
72
 'Aug'             => 'Sierpień',
73
 'August'           => 'Sierpień',
74
 'BOM'             => 'Zestawienie materiałowe',
75
 'Backup'           => 'Kopia Zapasowa',
76
 'Backup sent to'       => 'Kopia Zapasowa wysłana do',
77
 'Balance'           => 'Saldo',
78
 'Balance Sheet'        => 'Bilans',
79
 'Bcc'             => 'Bcc',
114 finnarne 80
 'Beginning Balance'      => 'Saldo Początkowe',
2 finnarne 81
 'Bin'             => 'Pojemnik',
82
 'Books are open'       => 'Księgi otwarte',
83
 'Bought'           => 'Zakupione',
84
 'Business Number'       => 'NIP',
85
 'C'              => 'C',
86
 'COGS'            => 'Koszta Sprzedaży',
114 finnarne 87
 'Cannot create Lockfile!'   => 'Nie możesz stworzyć pliku blokującego',
2 finnarne 88
 'Cannot delete account!'   => 'Nie możesz usunąć konta!',
89
 'Cannot delete customer!'   => 'Nie możesz usunąć klienta!',
90
 'Cannot delete default account!' => 'Konto Domyślne nie może być usunięte!',
91
 'Cannot delete invoice!'   => 'Nie możesz usunąć factury!',
92
 'Cannot delete item!'     => 'Nie możesz usunąć pozycji!',
93
 'Cannot delete order!'    => 'Nie możesz usunąć zamówienia!',
94
 'Cannot delete transaction!' => 'Nie możesz usunąć transakcji!',
95
 'Cannot delete vendor!'    => 'Nie możesz usunąć dostawcy!',
96
 'Cannot post invoice for a closed period!' => 'Nie można zksięgować faktury pozamknięciu okresu!',
97
 'Cannot post invoice!'    => 'Nie możesz zatwierdzić faktury!',
98
 'Cannot post payment for a closed period!' => 'Nie można zaksięgować płatności po zamknięciu okresu!',
99
 'Cannot post payment!'    => 'Nie możesz zatwierdzić płatności!',
100
 'Cannot post transaction for a closed period!' => 'Nie można zaksięgować transakcji po zamknięciu okresu!',
101
 'Cannot post transaction!'  => 'Nie możesz zatwierdzić transakcji!',
102
 'Cannot process payment for a closed period!' => 'Niemożna przetworzyć płatności po zamknięciu okresu',
103
 'Cannot save account!'    => 'Nie można zapisać konta!',
104
 'Cannot save order!'     => 'Nie można zapisać zamowienia!',
105
 'Cannot save preferences!'  => 'Nie można zapisać preferencji!',
114 finnarne 106
 'Cannot set account for more than one of AR, AP or IC' => 'Nie można ustawić konta na więcej niż jeden rodzaj',
2 finnarne 107
 'Cannot stock assemblies!'  => 'Nie można wstawić złożenia',
108
 'Cash'            => 'Kasa',
109
 'Cash based'         => 'Tryb Kasowy',
110
 'Cc'             => 'Cc',
114 finnarne 111
 'Change'           => 'Zmień',
2 finnarne 112
 'Change Admin Password'    => 'Zmiana Hasła Administratora',
113
 'Change Password'       => 'Zmień Hasło',
114
 'Character Set'        => 'Zestaw Znaków',
115
 'Chart of Accounts'      => 'Plan Kont',
116
 'Check'            => 'Czek',
117
 'Check printed!'       => 'Czek wydrukowany!',
114 finnarne 118
 'Check printing failed!'   => 'Błąd w drukowaniu czeku',
119
 'Click on login name to edit!' => 'Kliknij nazwę użytkownika żeby dokonać zmian!',
2 finnarne 120
 'Close Books up to'      => 'Zamknięcie Ksiąg do',
114 finnarne 121
 'Closed'           => 'Rozliczone',
2 finnarne 122
 'Company'           => 'Firma',
114 finnarne 123
 'Compare to'         => 'porównaj z',
2 finnarne 124
 'Confirm!'          => 'Potwierdż!',
125
 'Connect to'         => 'Podłącz do',
126
 'Contact'           => 'Kontakt',
127
 'Continue'          => 'Kontynuj',
128
 'Copies'           => 'Kopie',
129
 'Copy to COA'         => 'Skopiuj do Planu Kont',
130
 'Create Chart of Accounts'  => 'Utwórz Wzór Kont',
131
 'Create Dataset'       => 'Utwórz Zbiór Danych',
132
 'Credit'           => 'Kredyt',
133
 'Credit Limit'        => 'Limit Kredytu',
134
 'Curr'            => 'Waluta',
135
 'Currency'          => 'Waluta',
136
 'Current'           => 'Biżący',
114 finnarne 137
 'Customer'          => 'Odbiorca',
138
 'Customer Transaction History' => '',
139
 'Customer deleted!'      => 'Odbiorca usunięty',
140
 'Customer missing!'      => 'Brak Odbiorcy',
141
 'Customer not on file!'    => 'Brak Odbiorcy w bazie danych',
142
 'Customer saved!'       => 'Odbiorca zapisany!',
143
 'Customers'          => 'Odbiorcy',
2 finnarne 144
 'DBI not installed!'     => 'Nie zainstalowane DBI!',
145
 'Database'          => 'Baza Danych',
146
 'Database Administration'   => 'Administracja Bazy Danych',
147
 'Database Driver not checked!' => 'Sterownik Bazy Danych nie zaznaczony!',
148
 'Database Host'        => 'Host Bazy Danych',
149
 'Database User missing!'   => 'Brak Użytkownika Bazy Danych!',
150
 'Dataset'           => 'Zbiór Danych',
114 finnarne 151
 'Dataset is newer than version!' => 'Baza Danych jest nowsza niż wersja!',
2 finnarne 152
 'Dataset missing!'      => 'Brak Zbioru Danych',
153
 'Dataset updated!'      => 'Zbiór Danych uzupełniony!',
154
 'Date'            => 'Data',
155
 'Date Format'         => 'Format Daty',
156
 'Date Paid'          => 'Data Zapłaty',
157
 'Date missing!'        => 'Brak Daty',
158
 'Debit'            => 'Debet',
159
 'Dec'             => 'Grudzień',
160
 'December'          => 'Grudzień',
161
 'Decimalplaces'        => 'Miejsca Dziesiętne',
114 finnarne 162
 'Decrease'          => 'Zmniejsz',
2 finnarne 163
 'Delete'           => 'Usuń',
164
 'Delete Account'       => 'Usuń Konto',
165
 'Delete Dataset'       => 'Usuń Zbior Danych',
166
 'Delivery Date'        => 'Data Dostawy',
167
 'Deposit'           => 'Wpłata',
168
 'Description'         => 'Opis',
114 finnarne 169
 'Detail'           => '',
2 finnarne 170
 'Difference'         => 'Różnica',
171
 'Directory'          => 'Katalog',
114 finnarne 172
 'Disc'            => 'Rabat',
2 finnarne 173
 'Discount'          => 'Rabat',
174
 'Done'            => 'Zrobione',
175
 'Drawing'           => 'Rysunek',
176
 'Driver'           => 'Sterownik',
177
 'Dropdown Limit'       => 'Limit Rozwinięcia',
178
 'Due Date'          => 'Termin Płatności',
179
 'Due Date missing!'      => 'Brak Terminu Płatności!',
180
 'E-mail'           => 'E-mail',
181
 'E-mail Statement to'     => 'E-mail Wykaz do',
182
 'E-mail address missing!'   => 'Brak adresu E-mail!',
183
 'Edit'            => 'Zmień',
184
 'Edit Account'        => 'Zmiany Konta',
185
 'Edit Accounts Payables Transaction' => 'Zmiany Transakcji Konta Zobowiązań',
186
 'Edit Accounts Receivables Transaction' => 'Zmiany Transakcji Konta Należności',
187
 'Edit Assembly'        => 'Zmiany Zestawień',
114 finnarne 188
 'Edit Cash Transfer Transaction' => 'Zmiany Transakcji Gotówkowej',
189
 'Edit Customer'        => 'Zmiany Odbiorcy',
2 finnarne 190
 'Edit GIFI'          => 'Zmień GIFI',
191
 'Edit General Ledger Transaction' => 'Zmiany w Księdze Głównej',
114 finnarne 192
 'Edit Group'         => 'Zmiany Grupy',
193
 'Edit POS Invoice'      => 'Zmiany Faktury Punktu Sprzedaży',
2 finnarne 194
 'Edit Part'          => 'Zmiany Produktu',
195
 'Edit Preferences for'    => 'Zmiany Preferencji dla',
196
 'Edit Project'        => 'Zmiany Projektu',
197
 'Edit Purchase Order'     => 'Zmiany Zamówienia Zakupu',
198
 'Edit Sales Invoice'     => 'Zmiany Faktury Sprzedaży',
199
 'Edit Sales Order'      => 'Zmiany Zamówienia Klienta',
200
 'Edit Service'        => 'Zmiany Usług',
201
 'Edit Template'        => 'Zmiany Wzorca',
202
 'Edit User'          => 'Zmiany Użytkownika',
114 finnarne 203
 'Edit Vendor'         => 'Zmiany Dostawcy',
204
 'Edit Vendor Invoice'     => 'Zmiany Faktury Dostawy',
2 finnarne 205
 'Employee'          => 'Pracownik',
206
 'Enforce transaction reversal for all dates' => 'Egzekwój zmiany transakcji dla wszystkich okresów',
207
 'Enter up to 3 letters separated by a colon (i.e CAD:USD:EUR) for your native and foreign currencies' => 'Wpisz symbole (nap. PLN:USD:EUR:YEN) krajowych i zagranicznych walut ',
208
 'Equity'           => 'Kapitał',
209
 'Exch'            => 'Kurs',
114 finnarne 210
 'Exchange Rate'        => 'Kurs Wymiany',
211
 'Exchange rate for payment missing!' => 'Brakuje kursu wymiany dla płatności!',
212
 'Exchange rate missing!'   => 'Brakuje kursu wymiany',
2 finnarne 213
 'Existing Datasets'      => 'Istniejący Zbiór Danych',
214
 'Expense'           => 'Koszt',
215
 'Expense Account'       => 'Konto Kosztów',
216
 'Expense/Asset'        => 'Koszt/Aktywy',
217
 'Extended'          => 'Wartość Netto',
114 finnarne 218
 'FX'             => 'Wymiana Walut',
2 finnarne 219
 'Fax'             => 'Fax',
220
 'Feb'             => 'Luty',
221
 'February'          => 'Luty',
222
 'Foreign Exchange Gain'    => 'Zysk przy Wymianie Walut',
223
 'Foreign Exchange Loss'    => 'Strata przy Wymianie Walut',
114 finnarne 224
 'Foreign Price'        => '',
2 finnarne 225
 'From'            => 'Od',
226
 'GIFI'            => 'GIFI',
227
 'GIFI deleted!'        => 'GIFI usunięte',
228
 'GIFI missing!'        => 'Brakuje GIFI',
229
 'GIFI saved!'         => 'GIFI zapisane',
230
 'GL Transaction'       => 'Transakcja Księgi Głównej',
231
 'General Ledger'       => 'Księga Główna',
232
 'Goods & Services'      => 'Produkty i Usługi',
114 finnarne 233
 'Group'            => 'Grupa',
234
 'Group Items'         => 'Elementy Grupy',
235
 'Group deleted!'       => 'Usunięto Grupę',
236
 'Group missing!'       => 'Brakuje Grupy',
237
 'Group saved!'        => 'Zapisano Grupę',
238
 'Groups'           => 'Grupy',
2 finnarne 239
 'HTML Templates'       => 'Szablony HTML',
240
 'Heading'           => 'Nagłówek',
114 finnarne 241
 'History'           => '',
2 finnarne 242
 'Host'            => 'Host',
243
 'Hostname missing!'      => 'Brak Nazwy Hosta',
244
 'ID'             => 'Identyfikator',
245
 'Image'            => 'Grafika',
246
 'In-line'           => 'Włączony',
114 finnarne 247
 'Include Exchange Rate Difference' => '',
2 finnarne 248
 'Include in Report'      => 'Dołącz w Sprawozdaniu',
249
 'Include in drop-down menus' => 'Dołącz w menu rozwijanym',
250
 'Include this account on the customer/vendor forms to flag customer/vendor as taxable?' => 'Dołącz Konto w formularzach Kontrachentów żeby wskazać że podlegają opodatkowaniu',
251
 'Income'           => 'Przychód',
252
 'Income Account'       => 'Konto Przychodów',
253
 'Income Statement'      => 'Rachunek Zysków i Strat',
254
 'Incorrect Dataset version!' => 'Nieprawidłowa wersja Zbioru Danych',
255
 'Incorrect Password!'     => 'Nieprawidłowe Hasło',
114 finnarne 256
 'Increase'          => 'Zwiększ',
2 finnarne 257
 'Individual Items'      => 'Indywidualne Części',
258
 'Inventory'          => 'Inwentarz',
259
 'Inventory Account'      => 'Konto Materiałowe',
260
 'Inventory quantity must be zero before you can set this assembly obsolete!' => 'Ilość Inventarza musi być równa zero zanim będzie mozna zdezaktualizować to złożenie!',
261
 'Inventory quantity must be zero before you can set this part obsolete!' => 'Ilość inventarza musi być równa zero zanim będzie można zdezaktualizować tą część!',
262
 'Invoice'           => 'Faktura',
263
 'Invoice Date'        => 'Data Wystawienia',
264
 'Invoice Date missing!'    => 'Brak Daty Wystawienia',
265
 'Invoice Number'       => 'Numer Faktury',
266
 'Invoice Number missing!'   => 'Brak Numeru Faktury',
267
 'Invoice deleted!'      => 'Faktura usunięta',
268
 'Invoice posted!'       => 'Faktura zatwierdzona',
269
 'Invoices'          => 'Faktury',
270
 'Is this a summary account to record' => 'Czy jest to konto sumaryczne?',
271
 'Item deleted!'        => 'Pozycja usunięta',
272
 'Item not on file!'      => 'Produkt nie jest w zbiorze!',
273
 'Jan'             => 'Styczeń',
274
 'January'           => 'Styczeń',
275
 'Jul'             => 'Lipiec',
276
 'July'            => 'Lipiec',
277
 'Jun'             => 'Czerwiec',
278
 'June'            => 'Czerwiec',
279
 'LaTeX Templates'       => 'Szablony LaTeX',
280
 'Language'          => 'Język',
281
 'Last Cost'          => 'Cena Zakupu',
282
 'Last Invoice Number'     => 'Ostatni Numer Faktury',
283
 'Last Numbers & Default Accounts' => 'Ostatnie Numery i Konta Domyślne',
284
 'Last Purchase Order Number' => 'Ostatni Numer Faktury Zamówienia',
285
 'Last Sales Order Number'   => 'Ostatni Numer Faktury Sprzedaży',
286
 'Leave host and port field empty unless you want to make a remote connection.' => 'Opuść pole węzła i portu, chyba że chcesz mieć zdalne połączenie',
287
 'Liability'          => 'Zobowiązania',
288
 'Licensed to'         => 'Licencja należy do:',
289
 'Line Total'         => 'Suma całkowita',
290
 'Link'            => 'Dowiązanie',
291
 'Link Accounts'        => 'Konta dowiązane',
292
 'List Accounts'        => 'Spis Kont',
293
 'List GIFI'          => 'Wykaz GIFI',
294
 'List Price'         => 'Cena',
295
 'List Transactions'      => 'Wykaz Transakcji',
114 finnarne 296
 'Lock System'         => 'Zablokuj System',
297
 'Lockfile created!'      => 'Stworzono plik blokujący',
298
 'Lockfile removed!'      => 'Usunięto plik blokujący',
2 finnarne 299
 'Login'            => 'Zarejestrój się',
114 finnarne 300
 'Login name missing!'     => 'Brak Nazwy',
2 finnarne 301
 'Logout'           => 'Wyrejestrój się',
302
 'Make'            => 'Marka',
303
 'Mar'             => 'Marzec',
304
 'March'            => 'Marzec',
305
 'May'             => 'Maj',
306
 'May '            => 'Maj',
307
 'Message'           => 'Wiadomość',
308
 'Microfiche'         => 'Mikrofilm',
309
 'Model'            => 'Model',
114 finnarne 310
 'Multibyte Encoding'     => 'Wielobajtowe Kodowanie',
2 finnarne 311
 'N/A'             => 'N/A',
312
 'Name'            => 'Nazwa',
313
 'Name missing!'        => 'Brak Nazwy',
314
 'New Templates'        => 'Nowe Szablony',
315
 'No'             => 'Nie',
316
 'No Database Drivers available!' => 'Sterownik Bazy Danych jest niedostępny',
317
 'No Dataset selected!'    => 'Nie jest zaznaczony Zbiór Danych',
318
 'No email address for'    => 'Brak adresu email',
114 finnarne 319
 'No.'             => 'Nm.',
2 finnarne 320
 'Notes'            => 'Noty',
321
 'Nothing applied!'      => 'Niczego nie zastosowano',
322
 'Nothing selected!'      => 'Nic nie zaznaczone!',
323
 'Nothing to delete!'     => 'Niema nic do usunięcia!',
324
 'Nov'             => 'Listopad',
325
 'November'          => 'Listopad',
326
 'Number'           => 'Numer Katalogu',
327
 'Number Format'        => 'Format Numeru',
328
 'Number missing in Row'    => 'Brak Numeru w Rzędzie',
329
 'O'              => 'O',
330
 'Obsolete'          => 'Zdezaktualizowane',
331
 'Oct'             => 'Pażdziernik',
332
 'October'           => 'Pażdziernik',
333
 'On Hand'           => 'Na Stanie',
334
 'On Order'          => 'Zamawiane',
114 finnarne 335
 'Open'            => 'Nierozliczone',
2 finnarne 336
 'Oracle Database Administration' => 'Administracja Bazy Danych Oracle',
337
 'Order'            => 'Zamówienie',
338
 'Order Date'         => 'Data Zamówienia',
339
 'Order Date missing!'     => 'Brak Daty Zamówienia',
340
 'Order Entry'         => 'Wystawianie Zamówień',
341
 'Order Number'        => 'Numer Zamówienia',
342
 'Order Number missing!'    => 'Brak Numeru Zamówienia',
343
 'Order deleted!'       => 'Zamówienie usunięte',
344
 'Order saved!'        => 'Zamówienie zapisane',
345
 'Ordered'           => 'Zamówione',
346
 'Orphaned'          => 'Zbędne',
347
 'Out of balance!'       => 'Niezgodne Saldo',
114 finnarne 348
 'Outstanding'         => '',
2 finnarne 349
 'PDF'             => 'PDF',
114 finnarne 350
 'POS'             => 'Punkt Sprzedaży',
351
 'POS Invoice'         => 'Faktura Punktu Sprzedaży',
2 finnarne 352
 'Packing List'        => 'Wykaz Dostawy',
353
 'Packing List Date missing!' => 'Brak Daty Wykazu Dostawy',
354
 'Packing List Number missing!' => 'Brak Numeru Wykazu Dostawy',
114 finnarne 355
 'Paid'            => 'Zapłacone',
2 finnarne 356
 'Paid in full'        => 'Zapłacono w całości',
357
 'Part'            => 'Produkt',
114 finnarne 358
 'Partnumber'         => '',
359
 'Partnumber missing!'     => 'Brak Symbolu Produktu!',
2 finnarne 360
 'Parts'            => 'Produkty',
361
 'Parts Inventory'       => 'Inwentarz',
362
 'Password'          => 'Hasło',
363
 'Password changed!'      => 'Hasło zmienione',
364
 'Payables'          => 'Zobowiązania',
365
 'Payment'           => 'Płatność',
366
 'Payment date missing!'    => 'Brak Daty Płatności',
367
 'Payment posted!'       => 'Płatność zatwierdzona',
368
 'Payments'          => 'Płatności',
369
 'Pg Database Administration' => 'Administracja Bazy Danych Pg',
114 finnarne 370
 'PgPP Database Administration' => 'Administracja Bazy Danych PgPP',
2 finnarne 371
 'Phone'            => 'Tel.',
372
 'Port'            => 'Port',
373
 'Port missing!'        => 'Brak Portu',
374
 'Post'            => 'Zatwierdż',
375
 'Post as new'         => 'Zatwierdż jako nowe',
114 finnarne 376
 'Posted!'           => 'Zatwierdzone',
2 finnarne 377
 'Postscript'         => 'Postscript',
378
 'Preferences'         => 'Preferencje',
379
 'Preferences saved!'     => 'Preferencje Zapisane!',
380
 'Price'            => 'Cena Netto',
381
 'Print'            => 'Drukuj',
382
 'Printer'           => 'Drukarka',
383
 'Project'           => 'Projekt',
114 finnarne 384
 'Project Number'       => 'Numer Projektu',
2 finnarne 385
 'Project Number missing!'   => 'Brak Numeru Projektu',
386
 'Project deleted!'      => 'Projekt usunięty',
387
 'Project saved!'       => 'Projekt zapisany',
388
 'Projects'          => 'Projekty',
389
 'Purchase Order'       => 'Zamówienie Zakupu',
390
 'Purchase Orders'       => 'Zamówienia Zakupu',
391
 'Qty'             => 'Ilość',
114 finnarne 392
 'R'              => 'R',
2 finnarne 393
 'ROP'             => 'PPZ',
394
 'Rate'            => 'Stawka',
395
 'Recd'            => 'Otrzymano',
396
 'Receipt'           => 'Wpłata',
114 finnarne 397
 'Receipt printed!'      => 'Pokwitowanie wydrukowane',
398
 'Receipt printing failed!'  => 'Pokwitowanie nie wydrukowane',
2 finnarne 399
 'Receipts'          => 'Wpłaty',
400
 'Receivables'         => 'Należności',
401
 'Reconciliation'       => 'Zgodność Rozliczeń',
402
 'Record in'          => 'Zapisz w',
403
 'Reference'          => 'Odnośnik',
404
 'Reference missing!'     => 'Brak Odnośnika',
114 finnarne 405
 'Remaining'          => 'Pozostało',
2 finnarne 406
 'Report for'         => 'Raport dla',
407
 'Reports'           => 'Sprawozdania',
408
 'Required by'         => 'Termin Dostawy',
409
 'Retained Earnings'      => 'Zysk',
114 finnarne 410
 'Sale'            => 'Sprzedaż',
2 finnarne 411
 'Sales'            => 'Sprzedaż',
412
 'Sales Invoice'        => 'Faktura VAT Sprzedaży',
114 finnarne 413
 'Sales Invoices'       => '',
2 finnarne 414
 'Sales Order'         => 'Zamówienie Klienta',
415
 'Sales Orders'        => 'Zamówienia Klientów',
114 finnarne 416
 'Salesperson'         => 'Sprzedawca',
2 finnarne 417
 'Save'            => 'Zapisz',
418
 'Save as new'         => 'Zapisz jako nowe',
419
 'Save to File'        => 'Zapisz w zbiorze',
420
 'Screen'           => 'Ekran',
114 finnarne 421
 'Search'           => '',
2 finnarne 422
 'Select a Dataset to delete and press "Continue"' => 'Wybierz Zbiór Danych do usunięcia i naciśnij "Kontynuj"',
423
 'Select all'         => 'Wybierz wszystko',
424
 'Select from one of the items below' => 'Wybierz jeden z poniższych artykułów',
425
 'Select from one of the names below' => 'Wybierz nazwę z poniższych',
426
 'Select postscript or PDF!'  => 'Wybierz postscript lub PDF',
427
 'Sell Price'         => 'Cena Sprzedaży',
428
 'Send by E-Mail'       => 'Wysłano przy użyciu E-Mail',
429
 'Sep'             => 'Wrzesień',
430
 'September'          => 'Wrzesień',
431
 'Service'           => 'Usługi',
432
 'Service Items'        => 'Artykuły Usługowe',
114 finnarne 433
 'Servicenumber missing!'   => 'Brak Numeru Usługi!',
2 finnarne 434
 'Services'          => 'Usługi',
435
 'Setup Templates'       => 'Ustaw Szablony',
436
 'Ship'            => 'Wyślij',
437
 'Ship to'           => 'Wyślij do',
438
 'Ship via'          => 'Wyślij przez',
439
 'Short'            => 'Niedobór',
440
 'Signature'          => 'Podpis',
441
 'Sold'            => 'Sprzedane',
442
 'Source'           => 'Żródło',
443
 'Standard'          => 'Standard',
444
 'Statement'          => 'Wykaz',
445
 'Statement Balance'      => 'Wykaz Salda',
446
 'Statement sent to'      => 'Wykaz wysłany do',
447
 'Statements sent to printer!' => 'Wykaz wysłany do drukarki',
114 finnarne 448
 'Stock'            => 'Zapas',
2 finnarne 449
 'Stock Assembly'       => 'Wstaw Złożenie',
450
 'Stylesheet'         => 'Strona Stylowa',
451
 'Subject'           => 'Treść',
452
 'Subtotal'          => 'Wartość Netto',
114 finnarne 453
 'Summary'           => '',
2 finnarne 454
 'System'           => 'System',
455
 'Tax'             => 'Podatek',
456
 'Tax Accounts'        => 'Konta Podatkowe',
457
 'Tax Included'        => 'Podatek Wliczony',
458
 'Tax collected'        => 'Podatek pobrany',
459
 'Tax paid'          => 'Podatek zapłacony',
460
 'Taxable'           => 'Opodatkowane',
461
 'Template saved!'       => 'Szablon zapisany',
462
 'Templates'          => 'Szablony',
463
 'Terms: Net'         => 'Warunki: Netto',
114 finnarne 464
 'Text Templates'       => 'Szablon Tekstowy',
2 finnarne 465
 'The following Datasets are not in use and can be deleted' => 'Te Zbiory Danych są nieużywane i można je usunąć',
466
 'The following Datasets need to be updated' => 'Zbiory Danych do uzupełnienia',
467
 'This is a preliminary check for existing sources. Nothing will be created or deleted at this stage!' => 'Jest to wstępne sprawdzenie istniejących żródeł. Narazie nic nie będzie utworzone lub usunięte.',
114 finnarne 468
 'Till'            => 'Kasa',
2 finnarne 469
 'To'             => 'do',
470
 'To add a user to a group edit a name, change the login name and save. A new user with the same variables will then be saved under the new login name.' => 'Żeby dodać do grupy użytkownika zmień nazwę, nazwę zarejestrowania i zapisz. Nowy użytkownik z tymi samymi zmiennymi wartościami będzie zapisany pod nową nazwą rejestrującą',
471
 'Top Level'          => 'Najwyższy Poziom',
472
 'Total'            => 'Wartość Brutto',
473
 'Transaction Date missing!'  => 'Brak Daty Transakcji!',
474
 'Transaction deleted!'    => 'Transakcja usunięta',
475
 'Transaction posted!'     => 'Transakcja zatwierdzona',
476
 'Transaction reversal enforced for all dates' => 'Zmiana transakcji narzucona dla wszystkich okresów',
477
 'Transaction reversal enforced up to' => 'Zmiana transakcji narzucona do',
478
 'Transactions'        => 'Transakcje',
479
 'Transactions exist, cannot delete customer!' => 'Istnieją Transakcje, niemożna usunąć odbiorcy',
480
 'Transactions exist, cannot delete vendor!' => 'Istnieją Transakcje, nie można usunąć dostawcy',
481
 'Transactions exist; cannot delete account!' => 'Istnieją Transakcje, nie można usunąć konta',
114 finnarne 482
 'Transfer'          => 'Przelew',
2 finnarne 483
 'Trial Balance'        => 'Bilans Porównawczy',
484
 'Unit'            => 'Jednostka',
485
 'Unit of measure'       => 'Jednostka miary',
114 finnarne 486
 'Unlock System'        => 'Odblokój System',
2 finnarne 487
 'Update'           => 'Uzupełnij',
488
 'Update Dataset'       => 'Uzupełnij Zbiór Danych',
489
 'Updated'           => 'Uzupełnione',
114 finnarne 490
 'Upgrading Dataset'      => 'Aktualizacja Zbioru Danych',
2 finnarne 491
 'Use Templates'        => 'Użyj Szablony',
492
 'User'            => 'Użytkownik',
493
 'User deleted!'        => 'Użytkownik usunięty',
494
 'User saved!'         => 'Użytkownik zapisany',
495
 'Vendor'           => 'Dostawca',
114 finnarne 496
 'Vendor Invoice'       => 'Faktura VAT Zakupu',
497
 'Vendor Invoices'       => '',
498
 'Vendor Transaction History' => '',
2 finnarne 499
 'Vendor deleted!'       => 'Dostawca usunięty',
500
 'Vendor missing!'       => 'Brak Dostawcy',
501
 'Vendor not on file!'     => 'Brak Dostawcy w bazie danych',
502
 'Vendor saved!'        => 'Dostawca zapisany',
503
 'Vendors'           => 'Dostawcy',
504
 'Version'           => 'Wersja',
505
 'Weight'           => 'Waga',
506
 'Weight Unit'         => 'Jednostka Wagi',
507
 'What type of item is this?' => 'Co to za rodzaj artykułu',
508
 'Year End'          => 'Koniec Roku Finansowego',
509
 'Yes'             => 'Tak',
510
 'You are logged out!'     => 'Jesteś wyrejestrowany!',
511
 'You did not enter a name!'  => 'Nie wstawiono nazwy!',
512
 'You must enter a host and port for local and remote connections!' => 'Wstaw węzeł i port dla lokalnego i zdalnego połączenia',
114 finnarne 513
 'account cannot be set to any other type of account' => 'rodzaj konta nie może być zmienione na inny',
514
 'as at'            => 'na dzień',
2 finnarne 515
 'collected on sales'     => 'zebrany przy sprzedaży',
516
 'days'            => 'dni',
517
 'does not exist'       => 'nie istnieje',
114 finnarne 518
 'done'            => 'wykonano',
2 finnarne 519
 'ea'             => 'szt',
520
 'emailed to'         => 'email do',
521
 'for Period'         => 'za Okres',
522
 'is already a member!'    => 'Jest już członkiem',
523
 'is not a member!'      => 'Nie jest członkiem',
524
 'localhost'          => 'host lokalny',
114 finnarne 525
 'locked!'           => 'zablokowane',
2 finnarne 526
 'paid on purchases'      => 'zapłacony przy zakupach',
527
 'sent to printer'       => 'wysłano do drukarki',
528
 'successfully created!'    => 'stworzone z powodzeniem',
529
 'successfully deleted!'    => 'usunięte z powodzeniem',
530
 'to'             => 'do',
114 finnarne 531
 'to Version'         => 'do Wersji',
2 finnarne 532
 'website'           => 'witryna WWW',
533
};
534
 
535
1;