Subversion Repositories sql-ledger-old

Rev

Rev 114 | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
2 finnarne 1
\documentclass[a4paper,twoside]{scrartcl}
2
\usepackage[frame]{xy}
3
\usepackage{tabularx}
4
\usepackage[latin1]{inputenc}
5
\usepackage[T1]{fontenc}
6
\usepackage[danish]{babel}
7
\setlength{\voffset}{0.5cm}
8
\setlength{\hoffset}{-2.0cm}
9
\setlength{\topmargin}{0cm}
10
\setlength{\headheight}{0.5cm}
11
\setlength{\headsep}{1cm}
12
\setlength{\topskip}{0pt}
13
\setlength{\oddsidemargin}{1.0cm}
14
\setlength{\evensidemargin}{1.0cm}
15
\setlength{\textwidth}{19.2cm}
16
\setlength{\textheight}{24.5cm}
17
\setlength{\footskip}{1cm}
18
\setlength{\parindent}{0pt}
19
\renewcommand{\baselinestretch}{1}
20
\begin{document}
21
 
22
\newlength{\descrwidth}\setlength{\descrwidth}{10cm}
23
 
24
\newsavebox{\hdr}
25
\sbox{\hdr}{
26
  \fontfamily{cmss}\fontsize{10pt}{12pt}\selectfont
27
 
28
  \parbox{\textwidth}{
29
    \parbox[b]{12cm}{
30
      <%company%>
31
 
32
      <%address%>}\hfill
33
    \begin{tabular}[b]{rr@{}}
34
    Tlf. & <%tel%>\\
35
    Fax & <%fax%>
36
    \end{tabular}
37
 
38
    \rule[1.5ex]{\textwidth}{0.5pt}
39
  }
40
}
41
 
42
\fontfamily{cmss}\fontshape{n}\selectfont
43
 
44
\markboth{<%company%>\hfill <%invnumber%>}{\usebox{\hdr}}
45
 
46
\pagestyle{myheadings}
47
%\thispagestyle{empty}     use this with letterhead paper
48
 
49
<%pagebreak 90 27 48%>
114 finnarne 50
\end{tabularx}
2 finnarne 51
 
52
\newpage
53
 
54
\markright{<%company%>\hfill <%invnumber%>}
55
 
56
\vspace*{-12pt}
57
 
114 finnarne 58
\begin{tabularx}{\textwidth}{@{}lXrll@{}}
2 finnarne 59
  \textbf{Nummer} & \textbf{Beskrivelse} & \textbf{Antal} &
60
    \textbf{Enhed} & \textbf{Varelager} \\
61
<%end pagebreak%>
62
 
63
 
64
\fontfamily{cmss}\fontsize{10pt}{12pt}\selectfont
65
 
66
\vspace*{2cm}
67
 
68
<%shiptoname%>
69
 
70
<%shiptoaddr1%>
71
 
72
<%shiptoaddr2%>
73
 
74
<%shiptoaddr3%>
75
 
76
<%shiptoaddr4%>
77
 
78
\vspace{3.5cm}
79
 
80
\textbf{F Ø L G E S E D D E L}
81
 
82
\hfill
83
\begin{tabular}[t]{l@{\hspace{0.3cm}}l}
84
  \textbf{Dato} & <%invdate%> \\
85
  \textbf{Nummer} & <%invnumber%> \\
86
  \textbf{Kunde} & <%customer_id%>
87
\end{tabular}
88
 
89
\vspace{1cm}
90
 
114 finnarne 91
\begin{tabularx}{\textwidth}{@{}lXrll@{}}
2 finnarne 92
  \textbf{Nummer} & \textbf{Beskrivelse} & \textbf{Antal} &
93
    \textbf{Enhed} & \textbf{Varelager} \\
94
<%foreach number%>
95
  <%number%> & <%description%> & <%qty%> &
96
    <%unit%> & <%bin%> \\
97
<%end number%>
114 finnarne 98
\end{tabularx}
2 finnarne 99
 
100
 
101
\parbox{\textwidth}{
102
\rule{\textwidth}{2pt}
103
 
104
\vspace{12pt}
105
 
106
<%if notes%>
107
  <%notes%>
108
<%end if%>
109
 
110
}
111
 
112
\vfill
113
\centerline{\textbf{Tak for ordren!}}
114
 
115
\renewcommand{\thefootnote}{\fnsymbol{footnote}}
116
 
117
\footnotetext[1]{\tiny
118
Returnerede varer modregnes 10\% i ekspeditionsgebyr.
119
Et returnummer skal tildeles af <%company%> før varer returneres.
120
Returvarer skal forsendes forudbetalt og forsvarligt forsikret.
121
<%company%> kan ikke drages til ansvar for skade under transport.}
122
 
123
\end{document}