Subversion Repositories skolelinux

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 71729 → Rev 71730

/trunk/www/www.linuxiskolen.no/slxdebianlabs/annual-reports/2016.md
New file
0,0 → 1,70
Utkast til
 
Årsberetning i SLX Debian Labs for 2016
=======================================
 
Virksomhetens art og hvor den drives
------------------------------------
 
Stiftelsen SLX Debian Labs har som formål å støtte arbeidet til
Skolelinux- og Debian- prosjektet, samt derivater av disse. Stiftelsen
skal blant annet samordne utviklingen, fremme bruken, skaffe
finansiering og ivareta materielle og immaterielle rettigheter.
 
Stiftelsen eier hoveddelen av Skolelinux Drift AS som ble stiftet
2005-12-02 for å tilby et kommersielt støtteapparat for de som tar i
bruk Skolelinux.
 
Stiftelsen støtter foreningen Fri programvare i skolen. Stiftelsen har
sete i Oslo.
 
Rettvisende oversikt over utvikling og resultat
-----------------------------------------------
 
Stiftelsen har jobbet for å hente inn donasjoner og støtte til
virksomhetens primærmål, men det har ikke vært nok til å dekke
utgiftene.
 
Styret vurderer resultatet og den likviditetsmessige situasjonen som
tilfredsstillende og regnskapet gir et rettvisende bilde over
stiftelsens økonomiske situasjon. Stiftelsen er majoritetseier i
Skolelinux Drift AS, som selger tjenester relatert til Skolelinux og
generelle IT-tjenester til det offentlige.
 
Fortsatt drift
--------------
 
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for
2016 er satt opp under denne forutsetningen.
 
Skolelinux-dugnaden organiseres i dag i hovedsak i samarbeid med blant
annet foreningen NUUG, og stiftelsen SLX Debian Labs har så liten
aktivitet at styret planlegger å legge ned organisasjonen.
 
Arbeidsmiljø
------------
 
Stiftelsen har i løpet av 2016 ikke hatt noen ansatte.
 
Ytre miljø
----------
 
Stiftelsen driver ingen form for produksjon og har derfor ingen
påvirkning på det ytre miljø.
 
Likestilling
------------
 
Stiftelsen har ved utgangen av 2016 ingen ansatte. Styret består av 4
menn. Styret har ut fra en vurdering av stiftelsens størrelse og
mangelen på ansatte ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle
tiltak med hensyn til likestilling.
 
Oslo, 2017-06-XX
 
I styret for SLX Debian Labs
 
-------------------- --------------- ------------ ----------------
Petter Reinholdtsen Rune Ertzgaard Knut Yrvin Tor Ivar Nilsen
Styrets leder Styremedlem Styremedlem Styremedlem
-------------------- --------------- ------------ ----------------